Volg de dienst van 18 oktober

Volg de dienst van 18 oktober
Liturgie voor zondag 18 oktober 2020 te Hurdegaryp

Voorganger: ds. Douwe Posthuma
Organist: Marieke van der Meer
Zangers:  Emma Osinga en Roelof Dijkstra
Intochtslied, we horen zingen Lied 208

1. Nu wordt het licht, de dag breekt aan,
de Heer wekt ons om op te staan.
God zij geloofd, dat Hij vannacht
ons heeft bewaard voor satans macht.

2. Oefen, Heer Christus, deze dag
over ons leven uw gezag.
Laten uw eng'len sterk en rein
met al uw goedheid om ons zijn,

3. opdat ons hart gehoorzaam zij
aan uw geprezen heerschappij
en al wat onze hand verricht
een spiegelglans zij van uw licht.

4. Doe Gij ons werk gelukken, Heer,
en laat het strekken tot uw eer.
Gij licht der wereld, ja doorschijn
geheel ons doen, geheel ons zijn

Bemoediging en Groet

Drempelgebed

Hier zijn wij, God, uw kinderen.
Soms voelen we ons verloren
in deze grote wereld,
soms zijn we elkaar kwijt.
Breng ons bij elkaar,
bescherm ons door uw liefde. Amen.

Wij horen zingen Psalm 119,1.3.
1. Welzalig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

3. U dank ik, Heer, in opgetogenheid.
Mijn hart verheugt zich over uw bevelen,
U wil ik, die de allerhoogste zijt,
in alles volgen, niets voor U verhelen.
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd,
verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.

Gebed om ontferming
Gloria, wij horen zingen Lied 712 (lied van de maand)
1. Het jaar neigt zich tot stille groet,
het rijpte een zomer lang tot zin,
nu in de herfst houdt het zich in
en spreekt uit volheid: God is goed.

2. Maar wij, de mensen, zijn te klein.
Wij doen of het het onze is
wat God ons geeft. Of aan ’t gemis
der naasten wij niet schuldig zijn.

3. De honger gaat de wereld rond,
wij danken God voor overvloed.
O geef, Heer, dat de hand toch doet
wat wordt beleden met de mond,

4. En niet meer neemt, maar voluit geeft
aan alle mensen in de nood,
zoals Gijzelf u in de dood
hebt uitgedeeld, o brood dat leeft.

Gebed van de zondag
Schriftlezing Mattheüs 22, 15-22

Wij horen zingen (acclamatie) Lied 339a
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Verkondiging

Wij horen zingen Lied 974,1.2.5.
1. Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.

2. Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.

5. God, laat geen mensenkind
uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart
het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw
geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot
uw liefde overwint.

Mededelingen van ziekte en evt. overlijden
Voorbeden en dankgebed

Slotlied, wij horen zingen Lied 992
1. Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

2. Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

3. Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?

4. Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.

Zegen, met gezongen Amen

Collecte bij de uitgang
 
terug