Organisatie

Organisatie

De kerkelijke organisatie


De kerkenraad.
De kerkenraad bestaat uit de het pastoraat, het college van diakenen, het college van kerkrentmeesters, het jeugdcollege, de predikant, de preses en de scriba. De kerkenraad vergadert zes keer per jaar. Van iedere vergadering wordt een kort verslag opgenomen in het kerkblad Twalûd. De kerkenraad vormt eigenlijk het bestuur van onze kerkelijke gemeente. Het moderamen treedt op als dagelijks bestuur.
Het moderamen bestaat uit zeven personen, de voorzitter, de scriba, een jeugdouderling, de predikant en de voorzitters van pastoraat, diaconie en kerkrentmeesters. Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de kerkelijke vergaderingen. Het moderamen vergadert maandelijks.

Voorgangers
Onze gemeente heeft predikant ds Geke Westra als voorganger.
De taak van predikant Geke Westra is om in onze gemeente met een verscheidenheid aan geloofsbelevingen, in de vieringen en in allerlei vormen van pastoraat, jong en oud te begeleiden in het besef dat geloven alles te maken heeft met het leven van alledag. Pastoraat is zorg dragen voor elkaar in de naam van God. Ambtsdrager, zoals ouderlingen evenals vrijwilligers, zetten zich hiervoor in door bv. het brengen van pastorale bezoeken. 

De Diaconie
Diaconaat staat op het raakvlak van kerk en samenleving.
Eén van de kerntaken van een diaken is 'dienen'. Dat kan tot uiting komen in de Eredienst tijdens de viering van het Heilig Avondmaal. Maar een diaken heeft ook een taak in de samenleving. Hij/zij  fungeert als antenne vanuit de kerk, signaleert armoede en helpt waar dat mogelijk is.
Vanuit deze diaconale gedachte willen we niet alleen kerkleden, maar àllen die hulp nodig hebben, de helpende hand bieden. De diaconie heeft contacten met de burgerlijke gemeente en met allerlei maatschappelijke instanties. Vanuit de diaconie en ZWO worden veel zaken geregeld, zoals u kunt zien onder het kopje Diaconie de gemeentewijzer

De kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 6 leden. Ze zijn verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
Klik op onderstaande link om het organogram te bekijken.

Liturgiecommissie:
De liturgiecommissie valt onder de taakgroep pastoraat. Zij heeft een coördinerende en initiërende taak en geeft gevraagd of ongevraagd advies via het pastoraat aan de kerkenraad aangaande liturgische onderwerpen. Daarnaast worden regietaken vervuld zoals de jaarplanning en onderhoudt de commissie de contacten met predikanten, organisten, meewerkende koren, muziekgroepen en anderen die meewerken in de eredienst. Verder doet zij voorstellen omtrent de inrichting van de kerk c.q. het liturgisch centrum.
Het streven van de liturgiecommissie is om de veelkleurigheid van onze gemeente tot haar recht te laten komen in de vorm en inhoud van de vieringen. De liturgiecommissie ontwikkelt hiervoor ideeën m.b.t. de liturgie ter ondersteuning van de voorganger, gericht op diens taak de gemeente tijdens de dienst te boeien, luisterend naar de suggesties uit de kring van de gemeente, jongeren en opvoeders in het bijzonder. De commissie bestaat uit de volgende personen: de voorganger of kerkelijk werker, ouderling liturgie, een diaken, een organist, een afgevaardigde van de kinderdienst, van de jeugd en de preekvoorziener. Daarnaast zijn er twee gemeenteleden die meewerken in de commissie.

Onderzoekende en bezinnende taken
Ideeën ontwikkelen begint met het begrijpen wat er binnen de gemeente speelt. Om ideeën te kunnen bedenken/ontwikkelen is er elke bijeenkomst ruimte om te evalueren en te bezinnen. Dit kan aan de hand van de volgende punten:
* Onderzoek naar wensen en gedachten die onder de gemeenteleden leven.
* Onderzoek naar nieuwe presentatievormen.
* Onderzoek naar een bij onze gemeente passende vormgeving van verschillende vieringen.
* Het evalueren van de gehouden kerkdiensten.
* Het bezinnen op inhoud en vorm van de Erediensten door te verdiepen in kennis van de liturgie.
* Oriëntatie op, en delen van, nieuwe ontwikkelingen binnen de liturgie
* Bezinnen over de inrichting van de kerkzaal, het liturgisch centrum, kleuren en ontwikkelingen.

Uitvoerende taken
Nieuwe ideeën die kunnen volgen uit de onderzoekende en bezinnende taak kunnen als gevolg hebben dat taken veranderen, vervallen of aangevuld worden met nieuwe taken. De uitvoerende taken zijn:
* Het opstellen van een jaarrooster.
* het organiseren van zaken rond de kerkdiensten zoals:
- het regelen van derden bv. korpsen die meewerken aan een bepaalde dienst.
- het coördineren van het drukken van de orde van dienst
- het contact met het beamteam
- betrekken van kinderen en andere groepen bij de eredienst
- het coördineren liturgisch bloemschikken en bloemroosters
- het contact met de organisten
- het zorgdragen voor een goed gebruik van het liturgisch centrum.
- het informeren van gastpredikanten over onder meer de basisliturgie, kinderlied en het lied v/d maand.

Liturgie
De eredienst vormt de spil van onze gemeente-zijn. Maar tijden en mensen veranderen. En ook de kerkdienst is door de eeuwen heen veranderd. Soms zetten we bepaalde gebruiken of gewoonten een tijdje in de kast om ze later toch weer in ere herstellen. Soms komen we er achter dat nieuwe vormen en manieren zo slecht nog niet zijn. Bij de vormgeving en invulling van de diensten is het altijd een wikken en wegen, maar het uitgangspunt van de liturgiecommissie is en blijft om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om onder één dak God goed te leren kennen en hem te loven. In onze gemeente hebben we een grote verscheidenheid aan diensten. Wel gaan we uit van de dezelfde orde van dienst maken we gebruik van het Oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken.

Beamteam
Op de zondagen dat de diensten in Nieuw Perspectief worden gehouden, worden de diensten begeleid door teksten en liederen op de schermen. Voor de dienst wordt altijd een presentatie met mededelingen getoond. Eventuele mededelingen kunnen tot de donderdag voor de dienst worden gemaild naar beamteam@pghurdegaryp.nl. Het is handig om in het onderwerp de datum van de dienst te zetten.

Onze kerkgebouwen.
De Hofkerk was voor het ontstaan van de PKN-gemeente het gebouw van de Nederlandse Hervormde Gemeente.Uit opgravingen en oude geschriften blijkt, dat er een eerdere kerk in het dorp is geweest, deze bevond zich niet op de huidige plaats. Het uiterlijk en interieur van de huidige kerk wordt mede bepaald door de restauratie van oa. de gedenkstenen en wapens. Voor uitgebreide Klik hier voor meer informatie over de Hofkerk.

Nieuw Perspectief was voor het ontstaan van de PKN-gemeente het gebouw van de Gereformeerde Kerk.

In 1960 werd een nieuwe kerk in gebruik genomen, die na  een latere uitbreiding de naam Perspectief kreeg. Er werd een aanpassing van het gebouw gerealiseerd waarna de naam werd gewijzigd in Nieuw Perspectief.
De komst van de Protestante gemeente Hurdegaryp had tot gevolg, dat Nieuw Perspectief in 2014 werd gerenoveerd, waarbij de kerkzaal een kwart werd gedraaid, met de klok mee.Meer uitgebreide informatie over Klik hier voor meer informatie over Nieuw Perspectief .

Kosters
In beide kerken doet een groep van vrijwilligers dienst als koster. 
Voor contactgegevens van de kosters: klik hier.

Ons kerkblad: Twalud

terug