Hervatten kerkdienst

Hervatten kerkdienst
Beste gemeenteleden,
Nu allerlei beperkende maatregelen in verband met het coronavirus worden versoepeld, komt ook de mogelijkheid van echt naar de kerk gaan weer in zicht. Vanaf juni mogen er weer kerkdiensten met een heel beperkt aantal mensen worden gehouden en vanaf juli met een wat groter aantal.
Over een eventuele herstart heeft het moderamen uitvoerig van gedachten gewisseld. We voelen ons enerzijds erg verantwoordelijk voor de gezondheid van veel kwetsbare kerkgangers, maar zouden anderzijds ook dolgraag weer willen beginnen met de eigen zondagse vieringen. We realiseren ons echter dat er heel veel geregeld moet worden om de herstart op een veilige en verantwoorde manier mogelijk te maken; de kerkenraad heeft uiteindelijk tot het volgende besloten:
  • voorlopig alleen zondagse kerkdiensten in Nieuw Perspectief;
  • start op zondag 21 juni met maximaal 30 aanwezigen;
  • daarna elke zondag tot en met 26 juli per dienst maximaal 30 aanwezigen;
  • vanaf 2 augustus schalen we de kerkdiensten langzamerhand op al naar gelang de ervaringen in voorgaande weken, mede gebaseerd op het aantal veilig in te richten zitplaatsen;
  • vanaf 1 juni het aantal aanwezigen bij begrafenissen voorlopig beperken tot maximaal 30.
In het gebruiksplan dat voor 21 juni op de website van de kerk zal worden gepubliceerd, kunt u alle regelingen vinden die gelden voor de kerkdiensten in Nieuw Perspectief.
Vanaf 21 juni gaan we dus weer “reguliere” kerkdiensten organiseren, die normaal om 9.30 uur zullen beginnen; zowel op 21 juni als op 28 juni is ds. Geke Westra onze voorganger.
Omdat de rijksoverheid ons verplicht om het aantal kerkgangers te reguleren, zouden wij graag van u vernemen of u van plan bent om de komende maanden gebruik te maken van de mogelijkheid om echt naar de kerk te gaan. Als u denkt dat u dat wel weer zou willen, dan dient u uw eventuele interesse te melden bij de scriba. U kunt dat doen door het invullen van het datumlijstje op de achterzijde van deze brief; vult u maar alle zondagen in die u wilt, ook het aantal personen dat wij kunnen verwachten. Dat kan in 1 keer, maar u kunt ook bijv. elke maand of elke week het formulier inleveren voor de betreffende zondag(en).
De eerste keer graag voor 15 juni, eventuele volgende keren uiterlijk de woensdag voorafgaande aan de betreffende zondag.
Let op, dit betreft slechts een inventarisatie van uw eventuele interesse, pas als u bent ingeroosterd ontvangt u een bevestiging.
Op de vrijdag voor de betreffende zondag ontvangen de geselecteerde gemeenteleden dan via zo’n bevestiging het bericht of ze die zondag uitgenodigd zijn voor de kerkdienst in Nieuw Perspectief. Zo hopen we de toestroom goed te kunnen reguleren.
Voor wie niet uitgenodigd wordt, wijzen wij erop dat de kerkdiensten ook via de kerktelefoon (www.kerkomroep.nl / Friesland / Hurdegaryp) te beluisteren zijn.
De wekelijkse kerknieuwsbrief zal tm zondag 28 juni verschijnen, vanaf 3 juli zult u weer ons kerkblad Twalûd ontvangen. Wij hopen dat we elkaar binnenkort in goede gezondheid weer kunnen ontmoeten.

Aanmelden kerkdiensten Nieuw Perspectief
Vanaf 21 juni 2020 zullen er weer kerkdiensten plaatsvinden in Nieuw Perspectief, voorlopig met een beperkt aantal personen vanwege de coronamaatregelen. Met dit formulier kunt u aangeven op welke zondagen u de kerkdiensten kunt en wilt bijwonen en met hoeveel personen. Op basis van alle ontvangen reacties maken wij een rooster, waarin staat wie op welke zondag welkom is in de kerk. Met dit inschrijfformulier geeft u dus alleen uw voorkeur aan, het rooster bepaalt wanneer u daadwerkelijk naar de kerk kunt komen. U ontvangt op de vrijdag voorafgaande aan de betreffende zondag schriftelijk bericht of u die zondag uitgenodigd bent voor de kerkdienst in Nieuw Perspectief. Bent u onverwacht toch verhinderd, dan meldt u dat bij de scriba zodat er alsnog iemand anders gevraagd kan worden. Houdt u er rekening mee dat bij binnenkomst een aantal vragen over uw gezondheid zal worden gesteld en dat u naar een plaats in de kerkzaal zal worden begeleid.Formulier invullen en:
  • per e-mail sturen naar: scriba@pghurdegaryp.nl
  • of via WhatsApp sturen naar: 06 221 89 509
  • of in de brievenbus van: De Hof, Van Weerden Poelmanstraat 3
  • of op uw verzoek op laten halen via: uw wijkouderling of de scriba
De eerste keer moet aanmelding uiterlijk 15 juni binnen zijn, eventuele volgende keren uiterlijk de woensdag voorafgaande aan de betreffende zondag.
terug